พันทิพย์

เดลินิวส์

แนวหน้า

ไทยพีบีเอส ใช้จ่ายเงินโปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริงหรือ (ตอนที่ 1)

[แนวหน้า] ไทยพีบีเอส ใช้จ่ายเงินโปร่งใส มีประสิทธิภาพ จริงหรือ (ตอนที่ 1)นักสื่อสารมวลชนมีหน้าที่นำเสนอความจริงที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ และมีภาระสำคัญคือแจ้งกล่าวบอกเล่ากับผู้คนซึ่งเป็นสมาชิกของสังคมให้ตระหนักถึงความไม่ชอบมาพากลและความไม่โปร่งใสของผู้มีอำนาจรัฐที่ใช้อำนาจบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตนักสื่อสารมวลชนที่ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัดต้องกล้าพูดความจริง...